ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI SATIN ALACAKTIR - Batman Pusula Gazetesi
a
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI SATIN ALACAKTIR - Batman Pusula Gazetesi

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI SATIN ALACAKTIR

İHALE İLANI
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ ARAZÖZ VE YANGINA İLK MÜDAHALE ARAÇLARI İÇİN YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI MAL ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BATMAN

Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Arazöz ve Yangına İlk Müdahale Araçları için Yangın Söndürme Ekipmanları Mal  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/834275

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BATMAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Belde Mahallesi 3232 Sokak No:12/BATMAN 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882121265 - 4885021331
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Arazöz ve Yangına İlk Müdahale Araçları için Yangın Söndürme Ekipmanları Mal
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 kalem kişisel koruyucu donanım malzemesi ve 31 kalem yangın söndürme ekipmanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Batman Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanması tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması ile işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Batman Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalatçı Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi
Serbest Bölge Faaliyet Belgesi
teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE ve CE belgeleri
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

.

Basın İlan No: ILN02053065